zaterdag, 17 april 2010

Foto's Frans Lenaertsstraat, Patronaatstraat en Oorderseweg

Zoals in dit artikeltje vermeld zou ik nog een aantal foto's van de straten Oorderseweg, Patronaatstraat en de Frans Lenaertsstraat publiceren.

`
De Frans Lenaertsstraat is nu al een eenrichtingstraat (van Groot Hagelkruis richting Patronaatstraat) en dat blijft ook zo.
De Patronaatstraat (hier gefotografeerd vanop het kruispunt met de Frans Lenaertsstraat) wordt een enkele richtingstraat richting Oorderseweg.
De rijrichting in de Oorderseweg tussen Patronaatstraat en Groot Hagelkruis zal richting Groot Hagelkruis krijgen. Links op de foto zie je dat de gevelwerken aan de campus Sint-Lambertus van Moretus Ekeren nog volop bezig zijn
Tussen de Patronaatstraat en de Schutstraat zal het verkeer in de Oorderseweg dan weer richting zwembad rijden.
De Oorderseweg tussen Schoonbroek en de Schutstraat is het langste gedeelte, ongeveer 250 meter. Het verkeer zal er richting zwembad rijden.

woensdag, 14 april 2010

Oorderseweg, Patronaatstraat en Frans Lenaertsstraat worden volgend jaar aangepakt

Er wordt in 2011 rond de 800.000 euro geïnvesteerd om de drie straten volledig heraan te leggen. Zowel de riolering als nieuwe verlichting komen er ook nog bij.

Tussen de Oorderseweg en de Kloosterstraat/Dorpstraat is een zone 30. De straten zijn "woonstraten". De straten (vooral dan de Oorderseweg) is echter meer een straat voor sluikverkeer. Vele automobilisten gebruiken de straat om van buurgemeenten Kapellen, Brasschaat... naar de haven te rijden.

Daardoor slikt de straat méér verkeer dan het Groot Hagelkruis of Schoonbroek, die eigenlijk de wijkverzamelwegen zijn.

Daar kan misschien eindelijk een einde aan komen, want het district is van plan de straat heraan te leggen en tegelijkertijd een deel van het wijkcirculatieplan Ekeren centrum uit te voeren. Dat plan werd twee jaar geleden al voorgesteld.

Eén van de voorgestelde maatregelen is het maken van een eenrichtingstraat van de Oorderseweg. Het districtsbestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om een aantal parkeerplaatsen bij te creëren. De Oorderseweg en aanpalende straten liggen namelijk vlakbij het Ekerse centrum, waar het Kristus-Koningplein voor het einde van 2012 zou worden heraangelegd en waardoor er een aantal parkeerplaatsen verdwijnen.

De enkelrichting zou lopen van Schoonbroek naar de Schutstraat, maar in tegengestelde richting vanaf de Schutstraat tot de Patronaatstraat. Het verkeer in het gedeelte aan de school (tussen Patronaatstraat en Groot Hagelkruis) rijdt dan weer richting Groot Hagelkruis.

De rijrichting van de Frans Lenaertsstraat blijft zoals het al verschillende jaren is. Van Groot Hagelkruis richting Patronaatstraat/Kleine Kattenberg/Molenaarstraat.

In de Patronaatstraat rijdt het verkeer dan weer richting Oorderseweg.

rijrichtingen eenrichtingsverkeer Oorderseweg, Patronaatstraat, Frans Lenaertsstraat

Bekijk de satellietfoto met aanduiding van de rijrichting hierboven en het wordt al veel duidelijker. De imaginaire tijdwinst van de automobilisten die de Oorderseweg gebruiken om naar de haven te rijden is hiermee meteen van de baan en dat is volgens mij hét sterkste punt van het verkeerscirculatieplan.

De woonstraat (samen met de andere straten natuurlijk) wordt daardoor een echte woonstraat.

Doordat ook de voetpaden worden versmald komt er ruimte vrij om aan de twee kanten van de straat te parkeren. Om de 20-25 meter zouden bomen worden ingewerkt. Dit kan in de Oorderseweg en de Patronaatstraat, waardoor die een soort lanen worden.

Het districtscollege gaat ervan uit dat de parkeerbalans kan worden opgetrokken met 53 parkeerplaatsen voor de drie straten.

Nu hoop ik maar dat de straat (vooral het lange rechte stuk van de Oorderseweg tussen Schoonbroek en de Schutstraat) niet over de hele lengte volledig aan twee zijden parkeerstrook wordt, want dan zou het meer een langgerekte parking worden en geen woonstraat meer zijn. Er moeten nog visuele rustpunten overblijven.

Op 20 april is er een hoorzitting voor de bewoners van deze drie straten waar de plannen worden voorgesteld. De mensen uit de buurt die ik er al over gesproken heb juichen de heraanleg van de straten toe en zijn heel blij dat de straten eenrichting worden om het sluikverkeer weg te werken, maar willen toch ook met nadruk geen blikken straat met alleen maar auto's.

Binnenkort publiceer ik hier nog een aantal foto's van de straten.

Opmerking 21 april: gisterenavond op de hoorzitting werd het project voorgesteld. Daar is gebleken dat het verkeer in de Molenaarstraat in de andere richting zal rijden en dat ook in de Kattenberg éénrichtingsverkeer wordt ingericht. Van Schutstraat richting Schoonbroek. Een van de volgende dagen publiceer ik een gewijzigde tekening.

woensdag, 13 mei 2009

Rozemaai en Edisonwijk behoren nu al tot Ekeren (volgens de borden die de stad Antwerpen heeft gezet, toch)

In Ekeren is er heel wat te doen over mogelijke binnengemeentelijke grenscorrecties. Het gaat dan om het overbrengen van gedeelten van Antwerpen naar het district Ekeren omdat die eigenlijk voor hun sociale leven meer toegewezen zijn op Ekeren dan op het verre Antwerpen.

Zo zijn er in de pers de laatste tijd terug verschillende artikelen verschenen over beslissingen van de districtsraad van Ekeren over een advies over die binnengemeentelijke correcties. Het Antwerps districtscollege wilde hun vraag om advies dan weer niet voorleggen aan de districtsraad van Antwerpen.

Een betrekkelijk lang verhaal, want de gouverneur van Antwerpen schorste dan weer de gemeenteraadsbeslissing in begin van vorige maand. Nu moet toch weer de districtsraad van Antwerpen een advies verstrekken... een leuk dossier om op te volgen.

Maar wat merkte ik een paar dagen geleden op? Door de stad Antwerpen werden er aan de Rozemaai èn ook aan de Edisonwijk borden gezet, waarop aangeduid staat dat die wijken toebehoren tot Ekeren.

Toch maar snel een paar foto'kes genomen van het bord aan de Rozemaai (tot nader toezien echt wel district Antwerpen). Het bord staat op de hoek van de Karel Candaelstraat en de Ekersesteenweg. De foto's zijn van 13 mei 2009.

Voor de zekerheid: de foto's zijn niet bewerkt met Photoshop of enig ander fotobewerkingsprogramma.


zondag, 01 februari 2009

De gemeentegrenzen van Ekeren voor en na 1929

gemeentegrenzen van Ekeren voor en na 1929
Naar aanleiding van het artikeltje over de districtsgrenzen ben ik nog eens in het "portret van Ekeren"  van Frans Bresseleers en Hendrik Kanora uit 1973 gaan bladeren.

Daarin staat een interessante tekening/plan over de grenzen van Ekeren van voor en na 1929. Klik om het plan groter te zien.

Zoals je kan zien op de tekening werd in 1929  toch wel een heel belangrijk deel ten zuid-westen van Ekeren ingelijfd bij Antwerpen. Merk ook de stukken grondgebied die met de fusie in 1983 naar Kapellen gingen. Vergelijk deze tekening met de kaart in het bericht hieronder.

Je merkt daar dan mooi het gedeelte dat eind de jaren 50 werd volgebouwd (waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn.


donderdag, 29 januari 2009

Respect voor de historische grenzen van de stad Antwerpen?

Ekeren komt sedert de fusie in 1983 geregeld in het nieuws wegens zijn "terug naar een zelfstandig Ekeren" drang.

Ik ga hier zeker geen geschiedenis over die "strijd" neerschrijven, daarvoor verwijs ik naar andere websites over Ekeren en naar de geschreven pers.

Vorige maandag had ik toch mijn bedenkingen bij een opmerking van schepen Guy Lauwers tijdens de gemeenteraadszitting in Antwerpen.

Daar werden namelijk zes agendapunten besproken om bepaalde gedeelten (o.a. wijken Schoonbroek en Rozemaai) van het districtsgrondgebied Antwerpen (terug) over te hevelen naar het district Ekeren. Het gaat hier om stukken die demografisch (en eigenlijk ook geografische) meer verbonden zijn met Ekeren dan met Antwerpen. Het districtshuis ligt op amper een paar kilometer. Het stadhuis op ruim tien!

In een opmerking verklaarde Guy Lauwers dat Ekeren "respect" moet opbrengen voor de historische grenzen van Antwerpen en dat er géén sprake kan zijn van een binnengemeentelijke grenscorrectie.
het huidige grondgebied van het district EkerenDus toch maar even een beetje geschiedenis: de gebieden/gebiedjes waar het over gaat behoren zo ongeveer al 850 jaar tot Ekeren. Van de vroeger zéér uitgestrekte "heerlijkheid Ekeren" verdwenen langzamerhand grote stukken.

In 1795 vielen Hoevenen en Kapellen weg. Wel kwam Hoevenen van 1828 tot 1865 een aantal jaren terug bij Ekeren.
Brasschaat werd zelfstandig in 1830. In 1846 ging dan weer een ander groot gedeelte naar Kapellen.

In 1929 ging een groot grondgebied van Ekeren naar de stad Antwerpen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De polderdorpen Oorderen, Wilmarsdonk, Oosterweel... verdwenen volledig.

Ook in 1983 gingen er gedeelten (ruim 3.000 inwoners) naar de gemeente Kapellen.

Het grondgebied waar nu de wijken Schoonbroek en Rozemaai zijn, waren dus Ekeren tot en met 1929. Die wijken werden eind de jaren 50/begin jaren 60 van vorige eeuw verkaveld en volgebouwd. Vooral havenarbeiders, onderwijzend personeel en brandweermensen kwamen er wonen. In die tijd moest stadspersoneel immers op het grondgebied van de stad wonen.

Wèl waren die mensen van meet af aan aangewezen op het centrum van Ekeren voor hun boodschappen, sportverenigingen, jeugdbewegingen, sociaal leven...

De brandweermannen en ander stadspersoneel zijn al lang op pensioen, maar ook de mensen die nu op Rozemaai of Schoonbroek wonen hebben het gevoel meer "Ekeren" te zijn dan Antwerpen.

Waar is nu het "respect" voor de historische grenzen?